Fermaten

AALBORG

SANGFORENING AF 1843


Referat fra generalforsamling 2022
Aalborg Sangforening af 1843

 Aalborg den   5. marts   2022

Referat fra den årlige ordinære generalforsamling 2022.

 

Svalegården, onsdag den 2. marts 2022, kl. 19.30

 

Dagsorden ifølge vedtægter:

 

 1. Valg af ordstyrer.

                      Bent Jütte valgt.

 

 1. Formanden aflægger beretning til efterretning.

 

Det har været svært at få samlet dagbog på grund af aflysninger, coronarestriktioner og sygdom.

Vi har kun haft en optræden, og det var ikke som kor, men som medvirkende ved en sangaften i Margrethekirken.

Vi har haft 4 dødsfald, men har dog også fået et nyt medlem (Mogens Poulsen).

 Der bliver 6 festlige begivenheder, jubilæer og runde fødselsdage i 2022.

Vi har sagt farvel til restauratørparret: Mette og Stefan. Vi havde aftalt med dem at fejre julemik på AKKC dette måtte dog aflyses på grund af Corona smitte risiko.

3 ting kan dog nævnes om året der gik:

Første møde i 2021 var generalforsamlingen den 1. september, hvor der var 11 fremmødte.

Vi havde en minikoncert for os selv på Svalegaarden med det repertoire, som vi havde øvet os på til optræden på plejeboligerne Anneshave.

Efter hvervekampagne har vi haft besøg af tre interesserede. De to opgav ret hurtigt måske på grund af vanskeligheder med noderne. Én (som nævnt ovenfor) har dog heldigvis fundet sig godt tilpas og er optaget.

Beretningen modtoges med applaus.

 

 

 

 1. Kassereren aflægger de reviderede regnskaber til godkendelse

 Årets resultat blev på Kr.8039 og egenkapital herefter kr.52601.

 Godkendt.

 

                     

 1. Kassereren fremlægger bestyrelsens forslag til budget, kontingent og indskud

Der foresloges uændret kontingent, hvilket skønnes at give et underskud på

 Kr.4370  

Godkendt

 

 1. Arkivaren aflægger beretning om mødestatistik til efterretning

Vi har haft 12 mødeaftener, hvor 11 sangere indgår. Der har været et gennemsnitligt fremmøde til aftnerne på 8 sangere.

 

 

 1. Valg af formand – Jørn Brøndum er i 2021 valgt for to år.

 

 

 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, På valg er Bent Jütte og Oluf Gamst, der begge modtager genvalg. Valgt i 2021 Peter Overgaard og Leif Simonsen.

                      Bent Jütte og Oluf Gamst valgt

 

 

 1. Valg til Tillidsposter

For 1 år

Genvalg af

Fanebærer:  Oluf Gamst, suppleant: Lars Larsen.

Scrapmester: Bent Jütte.

Revisor Henning Kjølby, suppliant: Per Wimmelmann

Programudvalgsmedlemmer: Jørn Brøndum og Peter Overgaard

For 2 år

Optagelseskomite: Per Wimmelmann genvalgt. (Valgt i 2021):Leif Simonsen.

Sanginspektører:

Ivar K. Jensen, (valgt 2020) og Lars Larsen (valgt for 1 år i 2021) genvalgt.

(valgt 2021) Bent Jütte og Peter Overgaard.

 

 1. Valg af vicedirigent, Jørn Brøndum genvalgt.

 

 1. Behandling af indkomne forslag, som skal være indsendt til formanden senest 1. februar dog senest 7 dage inden generalforsamlingen.

Der var ikke indkommet nogen forslag.

 

 1. Eventuelt.

Jørn orienterede omkring oprydning kælder og flytning af reoler, vil indkalde til assistance.

Jørn oplyser endvidere om invitation til deltagelse i HK korets arrangement 4. maj, med flere af byens kor. Vi vil overveje deltagelse.

 

Bent promoverede efter bestyrelsens beslutning, at Jørn efter mange gode og arbejdsomme år for sangforeningen skulle være æresmedlem og tildeles Aalborg Sangforening af 1843`s store guldlyre. Dette blev applauderet og hyldet med et sangerhurra.

 

Foreningen var vært for et traktement bestående af gule ærter, snaps og øl.

 

Efterfølgende har foreningen har konstitueret sig som følgende:

 

Formand: Jørn Brøndum

Næstformand: Bent Jütte

Kasserer: Leif Simonsen

Arkivar: Peter Overgaard

Sekretær: Oluf Gamst

 

 

Med sangerhilsen Oluf Gamst

Norske gæster ved 175 års sangerjubilæet 15. sept. 2018

Aalborg Sangforening af 1843

Aalborg den  7. marts 2018

Den årlige ordinære generalforsamling.

Fandt sted på Svalegården, onsdag den 7. marts  2018, kl. 19.30


Dagsorden ifølge vedtægter:

1.Valg af ordstyrer:  Bent Jütte valgt med akklamation.


2.Formanden aflægger beretning til efterretning.


Referat i uddrag:

Det er ikke bare svært for os, at tiltrække nye medlemmer, også andre mandskor har det svært. Kvinderne i de blandede kor ”sætter” sig på mændene og trækker dem med i deres kor.

.Mandskorsang har det generelt dårligt, men vi efterspørges stadig, og vi kan være stolte af vore optrædener og vor mødedisciplin. Vi er ældre, men kan stadig lære nyt og ikke mindst: vi har det godt sammen!


Arkivar fremlagde oversigt over aktivitet og dagbog.


3.Kassereren aflægger de reviderede regnskaber til godkendelse.


Der ses et resultat på + 1303,12 kr.


4.Kassereren fremlægger bestyrelsens forslag til budget og kontingent.

Budgettet afviger ikke meget fra de foregående år og er med uændret kontingent.

             5.   Arkivaren aflægger beretning om mødestatistik til efterretning

             6.   Valg af formand – udgår. Carsten Larsen er valgt 2017 for 2 år.

             7.   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, for 2 år.

Valgt 2017:Ivar Jensen og Jørn Brøndum

                    på valg er Bent Jütte og Oluf Gamst, der modtog genvalg.

            8.Valg til tillidsposter

For 1 år

genvalg af

Fanebærer: Bent Jütte, suppleant Oluf Gamst,

Scrapmester: Bent Jütte,

Revisor: Henning Kjølby, suppleant Mogens B. Jørgensen

Programudvalgsmedlemmer: Jørn Brøndum og Peter Overgaard


For 2 år

Optagelseskomite: Valgt 2017 Leif Simonsen,

Per Wimmelmann blev genvalgt.


Sanginspektører:

Valgt 2017 er Bent Jütte og Peter Overgaard.

Jens Ibsen og Ivar K. Jensen blev genvalgt.

Webmaster valgt i 2017 Oluf Gamst.


       9. Valg af vicedirigent, genvalg af Jørn Brøndum


10. Behandling af indkomne forslag, som skal være indsendt til formanden den 1. februar, dog senest 7 dage inden generalforsamlingen. Der var ingen indkomne forslag.


   11. Eventuelt.       

Det foreslås, at vi synger med til alsang 4. maj.


Oluf Gamst